Kapittel XVI (P00-P96) Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden
Inkl: tilstander som oppstår i perinatalperioden, selv om død eller sykdom inntreffer senere
Ekskl: endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)
kikhoste (A37.-)
skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)
medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)
stivkrampe hos nyfødt (A33)
svulster (C00-D48)

Kategoriblokker
P00-P04 Foster og nyfødt påvirket av faktorer hos mor og av komplikasjoner under svangerskap, fødsel og forløsning
P05-P08 Tilstander knyttet til svangerskapslengde og fostervekst
P10-P15 Fødselsskader
P20-P29 Respiratoriske og kardiovaskulære forstyrrelser spesifikke for perinatalperioden
P35-P39 Infeksjoner spesifikke for perinatalperioden
P50-P61 Blødnings- og blodforstyrrelser hos foster og nyfødt
P70-P74 Forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og nyfødt
P75-P78 Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt
P80-P83 Tilstander som angår hud og temperaturregulering hos foster og nyfødt
P90-P96 Andre forstyrrelser som oppstår i perinatalperioden

Stjernekategorier
P75* Mekoniumileus ved cystisk fibrose

(P00-P04) Foster og nyfødt påvirket av faktorer hos mor og av komplikasjoner under svangerskap, fødsel og forløsning
Inkl: de nevnte tilstander hos mor kun når de er spesifisert som årsak til sykdom eller død hos foster eller nyfødt
P00 Foster og nyfødt påvirket av tilstander hos mor som ikke behøver å ha forbindelse med aktuelt svangerskap
Ekskl: foster og nyfødt påvirket av:
  • endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser hos mor (P70-P74)
  • skadelig påvirkning via morkake eller morsmelk (P04.-)
  • svangerskapskomplikasjoner hos mor (P01.-)
P00.0 Foster og nyfødt påvirket av høyt blodtrykk hos mor
Foster eller nyfødt påvirket av tilstander hos mor som kan klassifiseres i O10-O11, O13-O16
P00.1 Foster og nyfødt påvirket av nyresykdommer og urinveissykdommer hos mor
Foster eller nyfødt påvirket av tilstander hos mor som kan klassifiseres i N00-N39
P00.2 Foster og nyfødt påvirket av infeksjonssykdommer og parasittsykdommer hos mor
Foster eller nyfødt påvirket av infeksjonssykdom hos mor som kan klassifiseres i A00-B99 og J09-J11, men hvor fosteret eller den nyfødte selv ikke viser tegn på den sykdommen
Ekskl: infeksjoner i kjønnsorganer og andre lokaliserte infeksjoner hos mor (P00.8)
infeksjoner spesifikke for perinatalperioden (P35-P39)
P00.3 Foster og nyfødt påvirket av andre sirkulasjons- og åndedrettssykdommer hos mor
Foster eller nyfødt påvirket av tilstander hos mor som kan klassifiseres i I00-I99, J00-J99, Q20-Q34, og som ikke er inkludert i P00.0, P00.2
P00.4 Foster og nyfødt påvirket av ernæringsforstyrrelser hos mor
Foster eller nyfødt påvirket av forstyrrelser hos mor som kan klassifiseres i E40-E64
Feilernæring hos mor INA
P00.5 Foster og nyfødt påvirket av skade hos mor
Foster eller nyfødt påvirket av tilstander hos mor som kan klassifiseres i S00-T79
P00.6 Foster og nyfødt påvirket av kirurgiske inngrep på mor
Ekskl: avbrutt svangerskap, påvirkning på foster (P96.4)
keisersnitt for aktuell forløsning (P03.4)
skade på morkake etter fostervannsprøve, keisersnitt eller kirurgisk induksjon (P02.1)
tidligere inngrep i livmor eller bekkenorganer (P03.8)
P00.7 Foster og nyfødt påvirket av annen medisinsk behandling av mor, ikke klassifisert annet sted Foster eller nyfødt påvirket av strålebehandling av mor
Ekskl: foster eller nyfødt påvirket av andre komplikasjoner ved fødsel og forløsning (P03.-)
skade på morkake etter fostervannsprøve, keisersnitt eller kirurgisk induksjon (P02.1)
P00.8 Foster og nyfødt påvirket av andre spesifiserte tilstander hos mor Foster eller nyfødt påvirket av:
 • infeksjoner i kjønnsorganer og andre lokaliserte infeksjoner hos mor
 • systemisk lupus erythematosus (SLE) hos mor
 • tilstander som kan klassifiseres i T80-T88
Ekskl: forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser hos nyfødt (P70-P74)
P00.9 Foster og nyfødt påvirket av uspesifisert tilstand hos mor
P01 Foster og nyfødt påvirket av svangerskapskomplikasjoner hos mor P01.0 Foster og nyfødt påvirket av livmorhalsinsuffisiens P01.1 Foster og nyfødt påvirket av for tidlig vannavgang P01.2 Foster og nyfødt påvirket av oligohydramnion
Ekskl: når det skyldes for tidlig vannavgang (P01.1)
P01.3 Foster og nyfødt påvirket av polyhydramnion Hydramnion P01.4 Foster og nyfødt påvirket av svangerskap utenfor livmoren Svangerskap i bukhule P01.5 Foster og nyfødt påvirket av flersvangerskap Trilling(svangerskap) Tvilling(svangerskap) P01.6 Foster og nyfødt påvirket av mors død P01.7 Foster og nyfødt påvirket av feil leie før fødsel Ansiktsleie før fødsel Ekstern vending før fødsel Seteleie før fødsel Tverrleie før fødsel Ustabilt leie før fødsel P01.8 Foster og nyfødt påvirket av andre spesifiserte svangerskapskomplikasjoner hos mor Spontanabort, foster P01.9 Foster og nyfødt påvirket av uspesifisert svangerskapskomplikasjon hos mor
P02 Foster og nyfødt påvirket av komplikasjoner i morkake (placenta), navlesnor og fosterhinner P02.0 Foster og nyfødt påvirket av forliggende morkake (placenta praevia) P02.1 Foster og nyfødt påvirket av andre former for morkakeløsning og -blødning Abruptio placentae Blodtap hos mor Blødning før fødsel For tidlig morkakeløsning Skade på morkake etter fostervannsprøve, keisersnitt eller kirurgisk induksjon Tilfeldig blødning P02.2 Foster og nyfødt påvirket av andre og uspesifiserte morfologiske og funksjonelle avvik ved morkake Morkake-:
 • dysfunksjon
 • infarkt
 • insuffisiens
P02.3 Foster og nyfødt påvirket av placentalt transfusjonssyndrom
Unormale forhold ved morkake og navlesnor som resulterer i transfusjon tvilling-til-tvilling eller andre transplacentale transfusjoner
Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi følgetilstand hos foster og nyfødt.
P02.4 Foster og nyfødt påvirket av navlesnorfremfall P02.5 Foster og nyfødt påvirket av annen avklemming av navlesnor Innvikling i navlesnor Knute på navlesnor Navlesnor (stramt) rundt hals P02.6 Foster og nyfødt påvirket av andre og uspesifiserte forhold ved navlesnor Kort navlesnor Vasa praevia
Ekskl: enkel arteria umbilicalis(Q27.0)
P02.7 Foster og nyfødt påvirket av korioamnionitt Amnionitt Membranitt Placentitt P02.8 Foster og nyfødt påvirket av annen spesifisert patologi ved fosterhinner P02.9 Foster og nyfødt påvirket av uspesifisert patologi ved fosterhinner
P03 Foster og nyfødt påvirket av andre komplikasjoner under fødsel og forløsning P03.0 Foster og nyfødt påvirket av setefødsel og seteekstraksjon P03.1 Foster og nyfødt påvirket av andre feil i leie og innstilling og andre mekaniske misforhold under fødsel og forløsning Foster eller nyfødt påvirket av tilstander som kan klassifiseres i O64-O66 Trangt bekken Tverrleie Vedvarende oksipitoposteriør innstilling P03.2 Foster og nyfødt påvirket av tangforløsning P03.3 Foster og nyfødt påvirket av forløsning ved hjelp av vakuumekstraktor P03.4 Foster og nyfødt påvirket av forløsning ved keisersnitt P03.5 Foster og nyfødt påvirket av styrtfødsel Hurtig annet stadium P03.6 Foster og nyfødt påvirket av unormale livmorkontraksjoner
Foster eller nyfødt påvirket av tilstander som kan klassifiseres i O62.-, utenom O62.3
Hyperton fødsel Uterin risvekkelse
P03.8 Foster og nyfødt påvirket av andre spesifiserte komplikasjoner under fødsel og forløsning Destruktivt inngrep for å lette fødsel Foster eller nyfødt påvirket av tilstander som kan klassifiseres i O60-O75 og av behandling brukt under fødsel og forløsning som ikke er inkludert i P02.- og P03.0-P03.6 Induksjon av rier Unormale forhold ved bløtvev hos mor P03.9 Foster og nyfødt påvirket av uspesifisert komplikasjon under fødsel og forløsning
P04 Foster og nyfødt affisert av skadelig påvirkning via morkake (placenta) eller morsmelk
Inkl: ikke-teratogene virkninger av substanser overført via morkake
Ekskl: gulsott hos nyfødt som skyldes legemidler eller toksiner overført fra mor (P58.4)
medfødte misdannelser (Q00-Q99)
P04.0 Foster og nyfødt påvirket av anestesi og analgetika gitt til mor under svangerskap, fødsel og forløsning
Reaksjoner og intoksikasjoner på grunn av opiater og beroligende midler gitt til mor under fødsel og forløsning
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
P04.1 Foster og nyfødt påvirket av annen medisinering av mor Cytoksiske legemidler Kjemoterapi mot kreft
Ekskl: dysmorfe trekk som skyldes warfarin (Q86.2)
føtalt hydantoinsyndrom (Q86.1)
mors bruk av vanedannende legemidler (P04.4)
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
P04.2 Foster og nyfødt påvirket av mors bruk av tobakk P04.3 Foster og nyfødt påvirket av mors bruk av alkohol
Ekskl: føtalt alkoholsyndrom (Q86.0)
P04.4 Foster og nyfødt påvirket av mors bruk av vanedannende legemidler
Ekskl: abstinenssymptomer som skyldes mors bruk av vanedannende legemidler (P96.1)
anestesi og analgetika gitt til mor (P04.0)
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
P04.5 Foster og nyfødt påvirket av kjemiske tilsetninger i mors kosthold P04.6 Foster og nyfødt påvirket av mors eksposisjon for kjemiske miljøgifter P04.8 Foster og nyfødt affisert av annen spesifisert skadelig påvirkning via mor P04.9 Foster og nyfødt affisert av uspesifisert skadelig påvirkning via mor
(P05-P08) Tilstander knyttet til svangerskapslengde og fostervekst P05 Langsom vekst og feilernæring hos foster P05.0 Lett i forhold til svangerskapslengde
Vanligvis referert til som vekt under, men lengde over 10- percentilen i forhold til svangerskapslengde
Lett for svangerskapslengden
P05.1 Liten i forhold til svangerskapslengde
Vanligvis referert til som vekt og lengde under 10-percentilen i forhold til svangerskapslengde
Liten for svangerskapslengden Liten og lett for svangerskapslengden
P05.2 Feilernæring hos foster uten opplysning om lett eller liten i forhold til svangerskapslengde
Nyfødt som ikke er lett eller liten i forhold til svangerskapslengde, men som viser tegn på feilernæring i fosterstadiet, som f eks tørr, skallende hud og tap av underhudsvev
Ekskl: feilernæring hos foster med opplysning om:
  • lett i forhold til svangerskapslengde (P05.0)
  • liten i forhold til svangerskapslengde (P05.1)
P05.9 Uspesifisert langsom fostervekst Føtal vekstretardasjon INA
P07 Tilstander knyttet til kortvarig svangerskap og lav fødselsvekt, ikke klassifisert annet sted
Merk: Når opplysning om både fødselsvekt og svangerskapslengde er tilgjengelig, skal fødselsvekt prioriteres.
Inkl: de nevnte tilstander uten nærmere spesifikasjon som årsak til død hos, sykdom hos eller behandling av nyfødt
Ekskl: lav fødselsvekt som skyldes langsom fostervekst og feilernæring hos foster (P05.-)
P07.0 Ekstremt lav fødselsvekt Fødselsvekt 999 g eller mindre Norske 5.tegnskoder P07.01 Ekstremt lav fødselsvekt, < 500 g P07.02 Ekstremt lav fødselsvekt, 500-749 g P07.03 Ekstremt lav fødselsvekt, 750-999 g P07.1 Annen lav fødselsvekt Fødselsvekt 1000-2499 g Norske 5.tegnskoder P07.11 Annen lav fødselsvekt, 1000-1499 g P07.12 Annen lav fødselsvekt, 1500-1999 g P07.13 Annen lav fødselsvekt, 2000-2499 g P07.2 Ekstrem immaturitet
Mindre enn 28 fullgåtte uker (mindre enn 196 fullgåtte dager) av svangerskapet
P07.3 Andre for tidlig fødte barn
28 fullgåtte uker eller mer, men mindre enn 37 fullgåtte uker (196 fullgåtte dager, men mindre enn 259 fullgåtte dager) av svangerskapet
Prematuritet INA
P08 Tilstander knyttet til langvarig svangerskap og høy fødselsvekt
Merk: Når opplysning om både fødselsvekt og svangerskapslengde er tilgjengelig, skal fødselsvekt prioriteres.
Inkl: de nevnte tilstander uten nærmere spesifikasjon som årsak til død hos, sykdom hos eller behandling av foster eller nyfødt
P08.0 Uvanlig stort barn Innbefatter i alminnelighet en fødselsvekt på 4500 g eller mer
Ekskl: syndrom hos:
  • barn av diabetisk mor (P70.1)
  • barn av mor med svangerskapsdiabetes (P70.0)
P08.1 Andre barn som er store i forhold til svangerskapslengde Andre foster eller barn som er store eller tunge for svangerskapslengde. Innebærer vangligvis fødselsvekt >90-persentilen for svangerskapslengde eller fødselsvekt på 4000 g eller mer.
Ekskl: syndrom hos barn av mor med svangerskapsdiabetes (P70.0)
syndrom hos barn av diabetisk mor(P70.1)
Fødselsvekt på 4500 g eller mer (P08.0)
P08.2 Overtidig barn, som ikke er tungt i forhold til svangerskapslengde
Foster eller barn med svangerskapslengde på 42 fullgåtte uker eller mer (294 dager eller mer) og som ikke er tunge eller store for svangerskapslengden
Postmaturitet INA
(P10-P15) Fødselsskader P10 Intrakraniell laserasjon og blødning som skyldes fødselsskade
Ekskl: intrakraniell blødning hos foster eller nyfødt:
  • som skyldes anoksi eller hypoksi (P52.-)
  • INA(P52.9)
P10.0 Subduralblødning som skyldes fødselsskade Subduralt hematom (lokalisert) som skyldes fødselsskade
Ekskl: subduralblødning som ledsager tentoriumrift (P10.4)
P10.1 Hjerneblødning som skyldes fødselsskade P10.2 Intraventrikulær blødning som skyldes fødselsskade P10.3 Subaraknoidalblødning som skyldes fødselsskade P10.4 Tentoriumrift som skyldes fødselsskade P10.8 Andre spesifiserte intrakranielle laserasjoner og blødninger som skyldes fødselsskade P10.9 Uspesifisert intrakraniell laserasjon og blødning som skyldes fødselsskade
P11 Andre fødselsskader i sentralnervesystemet P11.0 Hjerneødem som skyldes fødselsskade P11.1 Annen spesifisert hjerneskade som skyldes fødselsskade P11.2 Uspesifisert hjerneskade som skyldes fødselsskade P11.3 Fødselsskade i nervus facialis Facialisparese som skyldes fødselsskade P11.4 Fødselsskade i andre hjernenerver P11.5 Fødselsskade i ryggsøyle og ryggmarg Ryggsøylebrudd som skyldes fødselsskade P11.9 Uspesifisert fødselsskade i sentralnervesystemet P12 Fødselsskade i hodebunn P12.0 Cefalhematom som skyldes fødselsskade P12.1 Chignon som skyldes fødselsskade P12.2 Epikraniell subaponevrotisk blødning som skyldes fødselsskade Subgalealt hematom som skyldes fødselsskade P12.3 Bloduttredelser i hodebunn som skyldes fødselsskade P12.4 Bløtdelsskade i hodebunn hos nyfødt pga overvåkning Skade som skyldes skalpelektrode Snitt for blodprøve P12.8 Andre spesifiserte fødselsskader i hodebunn P12.9 Uspesifisert fødselsskade i hodebunn P13 Fødselsskade i skjelettet
Ekskl: fødselsskade i ryggsøyle (P11.5)
P13.0 Kraniebrudd som skyldes fødselsskade P13.1 Andre fødselsskader i hjerneskalle
Ekskl: cefalhematom (P12.0)
P13.2 Fødselsskade i lårben (femur) P13.3 Fødselsskade i andre lange knokler P13.4 Kragebensbrudd som skyldes fødselsskade P13.8 Fødselsskader i andre spesifiserte deler av skjelettet P13.9 Uspesifisert fødselsskade i skjelettet
P14 Fødselsskade i det perifere nervesystemet P14.0 Erbs parese som skyldes fødselsskade P14.1 Klumpkes parese som skyldes fødselsskade P14.2 Mellomgulvsnerveparese som skyldes fødselsskade P14.3 Andre fødselsskader i plexus brachialis P14.8 Fødselsskader i andre spesifiserte deler av det perifere nervesystemet P14.9 Uspesifisert fødselsskade i det perifere nervesystemet P15 Andre fødselsskader P15.0 Fødselsskade i lever Leverruptur som skyldes fødselsskade P15.1 Fødselsskade i milt Miltruptur som skyldes fødselsskade P15.2 Sternokleidomastoidskade som skyldes fødselsskade Torticollis som skyldes fødselsskade P15.3 Fødselsskade i øye Subkonjunktival blødning som skyldes fødselsskade Traumatisk glaukom som skyldes fødselsskade P15.4 Fødselsskade i ansikt Ansiktshevelse som skyldes fødselsskade P15.5 Fødselsskade i ytre kjønnsorganer P15.6 Subkutan fettnekrose som skyldes fødselsskade P15.8 Andre spesifiserte fødselsskader P15.9 Uspesifisert fødselsskade
(P20-P29) Respiratoriske og kardiovaskulære forstyrrelser spesifikke for perinatalperioden P20 Intrauterin hypoksi
Inkl: føtal(t) eller intrauterin(t):
  • acidose
  • anoksi
  • asfyksi
  • distress
  • hypoksi
mekonium i fostervann
unormal hjertefrekvens hos foster
uttømming av mekonium
Ekskl: intrakraniell blødning som skyldes anoksi eller hypoksi
P20.0 Intrauterin hypoksi først diagnostisert før fødsel begynner P20.1 Intrauterin hypoksi først diagnostisert under fødsel og forløsning P20.9 Uspesifisert intrauterin hypoksi
P21 Fødselsasfyksi
Merk: Denne kategorien skal ikke brukes for lav «Apgar score» uten opplysning om asfyksi eller andre åndedrettsproblemer.
Ekskl: intrauterin hypoksi eller asfyksi (P20.-)
P21.0 Alvorlig fødselsasfyksi
Hjertefrekvens (fallende eller stabil) lavere enn 100 per minutt ved fødselen, ingen eller gispende respirasjon, blek og uten tonus
Asfyksi med 1-minutts «Apgar score» 0-3 Blek asfyksi Frivillige 5-tegnskoder: P21.01 Alvorlig fødselsasfyksi med bedring i Apgar ved 5 minutter. Apgar 0-3 ved 1 minutt og behov for resuscitering (bagging etc.) og/eller pH < 7.00/BE < -12 i navlestrengsblod, samt Apgar > 3 ved 5 minutter. P21.02 Alvorlig fødselsasfyksi med vedvarende lav Apgar ved 5 minutter. Apgar 0-3 ved 1 minutt og behov for resuscitering (bagging etc.) og/eller pH < 7.00/BE < -12 i navlestrengsblod, samt Apgar 0-3 ved 5 minutter.
P21.1 Lett og moderat fødselsasfyksi
Ikke normalt åndedrett innen ett minutt, hjertefrekvens på 100 eller mer, en viss muskeltonus og respons på stimuli
Asfyksi med 1-minutts «Apgar score» 4-7 Blå asfyksi
P21.9 Uspesifisert fødselsasfyksi Anoksi INA Asfyksi INA Hypoksi INA
P22 Respirasjonsbesvær hos nyfødt
Ekskl: respirasjonssvikt hos nyfødt (P28.5)
P22.0 Respiratorisk distressyndrom hos nyfødt Hyalin membran-sykdom P22.1 Transitorisk takypné hos nyfødt Pulmonal adaptasjonsforstyrrelse P22.8 Annet spesifisert respirasjonsbesvær hos nyfødt P22.9 Uspesifisert respirasjonsbesvær hos nyfødt
P23 Medfødt pneumoni
Inkl: infeksiøs pneumoni ervervet i livmor eller under fødsel
Ekskl: pneumoni hos nyfødt som følge av aspirasjon (P24.-)
P23.0 Medfødt pneumoni som skyldes virus
Ekskl: medfødt interstitiell pneumoni ved rubella(P35.0)
P23.1 Medfødt pneumoni som skyldes Chlamydia P23.2 Medfødt pneumoni som skyldes Staphylococcus P23.3 Medfødt pneumoni som skyldes Streptococcus, serogruppe B P23.4 Medfødt pneumoni som skyldes Escherichia coli P23.5 Medfødt pneumoni som skyldes Pseudomonas P23.6 Medfødt pneumoni som skyldes andre bakterier Haemophilus influenzae Klebsiella pneumoniae Mykoplasma Streptococcus, unntatt serogruppe B P23.8 Medfødt pneumoni som skyldes andre spesifiserte mikroorganismer P23.9 Uspesifisert medfødt pneumoni
P24 Aspirasjonssyndrom hos nyfødt
Inkl: pneumoni hos nyfødt som følge av aspirasjon
P24.0 Aspirasjon av mekonium hos nyfødt P24.1 Aspirasjon av fostervann og slim hos nyfødt Aspirasjon av fostervann P24.2 Aspirasjon av blod hos nyfødt P24.3 Aspirasjon av melk og oppgulpet føde hos nyfødt P24.8 Andre spesifiserte aspirasjonssyndromer hos nyfødt P24.9 Uspesifisert aspirasjonssyndrom hos nyfødt Aspirasjonspneumoni hos nyfødt INA
P25 Interstitielt emfysem og relaterte tilstander som oppstår i perinatalperioden P25.0 Interstitielt emfysem som oppstår i perinatalperioden P25.1 Pneumotoraks som oppstår i perinatalperioden P25.2 Pneumomediastinum som oppstår i perinatalperioden P25.3 Pneumoperikard som oppstår i perinatalperioden P25.8 Andre spesifiserte tilstander i sammenheng med interstitielt emfysem som oppstår i perinatalperioden P26 Lungeblødning som oppstår i perinatalperioden P26.0 Trakeobronkial blødning som oppstår i perinatalperioden P26.1 Massiv lungeblødning som oppstår i perinatalperioden P26.8 Annen spesifisert lungeblødning som oppstår i perinatalperioden P26.9 Uspesifisert lungeblødning som oppstår i perinatalperioden P27 Kronisk sykdom i lunger og luftveier som oppstår i perinatalperioden P27.0 Wilson-Mikitys syndrom Pulmonal dysmaturitet P27.1 Bronkopulmonal dysplasi som oppstår i perinatalperioden P27.8 Andre spesifiserte kroniske sykdommer i lunger og luftveier som oppstår i perinatalperioden Medfødt lungefibrose Respiratorlunge hos nyfødt P27.9 Uspesifisert kronisk sykdom i lunger og luftveier som oppstår i perinatalperioden P28 Andre åndedrettstilstander som oppstår i perinatalperioden
Ekskl: medfødt misdannelse i åndedrettssystemet (Q30-Q34)
P28.0 Primær atelektase hos nyfødt Lunge-:
 • hypoplasi i tilknytning til kortvarig svangerskap
 • immaturitet INA
Primær svikt i ekspansjon av terminale luftveier
P28.1 Annen og uspesifisert atelektase hos nyfødt Atelektase:
 • partiell
 • sekundær
 • INA
Resorpsjonsatelektase uten respiratorisk distressyndrom
P28.2 Cyanoseanfall hos nyfødt
Ekskl: apné hos nyfødt (P28.3-P28.4)
P28.3 Primær søvnapné hos nyfødt Søvnapné hos nyfødt:
 • sentral
 • INA
 • obstruktiv
P28.4 Annen apné hos nyfødt Apné:
 • obstruktiv hos nyfødt
 • prematuritetsrelatert
Ekskl: obstruktiv søvnapné hos nyfødt (P28.3)
P28.5 Respirasjonssvikt hos nyfødt P28.8 Andre spesifiserte åndedrettstilstander hos nyfødt Medfødt (laryngeal) stridorINA Nesetetthet Stridor
Ekskl: tidlig medfødt syfilitisk rinitt (A50.0)
P28.9 Uspesifisert åndedrettstilstand hos nyfødt
P29 Hjerte-karforstyrrelser som oppstår i perinatalperioden
Ekskl: medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet (Q20-Q28)
P29.0 Hjertesvikt hos nyfødt P29.1 Hjertearytmi hos nyfødt P29.2 Hypertensjon hos nyfødt P29.3 Vedvarende føtal sirkulasjon Forsinket lukking av ductus arteriosus (Vedvarende) Pulmonal hypertensjon hos nyfødt P29.4 Forbigående myokardiskemi hos nyfødt P29.8 Andre spesifiserte hjerte-karforstyrrelser som oppstår i perinatalperioden P29.9 Uspesifisert hjerte-karforstyrrelse som oppstår i perinatalperioden
(P35-P39) Infeksjoner spesifikke for perinatalperioden
Inkl: infeksjoner ervervet før eller under fødsel
Ekskl: infeksiøse tarmsykdommer (A00-A09)
infeksjonssykdommer ervervet etter fødsel (A00-B99, J09-J11)
infeksjonssykdommer hos mor som årsak til død eller sykdom hos foster eller nyfødt, som selv ikke viser tegn på sykdommen (P00.2)
kikhoste (A37.-)
laboratoriebekreftet funn av humant immunsviktvirus [hiv](R75)
medfødt:
  • gonokokkinfeksjon (A54.-)
  • pneumoni (P23.-)
  • syfilis (A50.-)
stivkrampe hos nyfødt (tetanus neonatorum)(A33)
sykdom ved humant immunsviktvirus [hiv](B20-B24)
symptomfri bærer av humant immunsviktvirus [hiv](Z21)
P35 Medfødte virussykdommer P35.0 Medfødt rubellasyndrom Medfødt interstitiell pneumoni ved rubella P35.1 Medfødt cytomegealovirusinfeksjon P35.2 Medfødt infeksjon med herpes simplex-virus P35.3 Medfødt virushepatitt P35.4 Medfødt zikavirussykdom
Mikrocefali som skyldes medfødt zikavirussykdom
P35.8 Andre spesifiserte medfødte virussykdommer Medfødt varicella[vannkopper] P35.9 Uspesifisert medfødt virussykdom
P36 Bakteriell sepsis hos nyfødt
Inkl: medfødt sepsis
P36.0 Sepsis hos nyfødt forårsaket av Streptococcus, serogruppe B P36.1 Sepsis hos nyfødt forårsaket av andre og uspesifiserte streptokokker P36.2 Sepsis hos nyfødt forårsaket av Staphylococcus aureus P36.3 Sepsis hos nyfødt forårsaket av andre og uspesifiserte stafylokokker P36.4 Sepsis hos nyfødt forårsaket av Escherichia coli P36.5 Sepsis hos nyfødt forårsaket av anaerobe bakterier P36.8 Annen spesifisert bakteriell sepsis hos nyfødt P36.9 Uspesifisert bakteriell sepsis hos nyfødt
P37 Andre medfødte infeksjonssykdommer og parasittsykdommer
Ekskl: diaré hos nyfødt:
kikhoste (A37.-)
medfødt syfilis (A50.-)
nekrotiserende enterokolitt hos foster eller nyfødt (P77)
oftalmi med gonokokker hos nyfødt (A54.3)
stivkrampe hos nyfødt (tetanus neonatorum)(A33)
P37.0 Medfødt tuberkulose P37.1 Medfødt toksoplasmose Hydrocephalus som skyldes medfødt toksoplasmose P37.2 Listeriose (disseminert) hos nyfødt P37.3 Medfødt Plasmodium falciparum-malaria P37.4 Annen medfødt malaria P37.5 Candidainfeksjon hos nyfødt Norske 5. tegnskoder P37.50 Medfødt mukokutan candidainfeksjon P37.51 Medfødt invasiv candidainfeksjon P37.8 Andre spesifiserte medfødte infeksjonssykdommer og parasittsykdommer P37.9 Uspesifisert medfødt infeksjonssykdom og parasittsykdom
P38 Omfalitt hos nyfødt med eller uten liten blødning P39 Andre infeksjoner spesifikke for perinatalperioden P39.0 Infeksiøs mastitt hos nyfødt
Ekskl: brystkjertelforstørrelse hos nyfødt (P83.4)
ikke-infeksiøs mastitt hos nyfødt (P83.4)
P39.1 Konjunktivitt og tåresekkbetennelse hos nyfødt Klamydiakonjunktivitt hos nyfødt Ophthalmia neonatorumINA
Ekskl: gonokokkonjunktivitt (A54.3)
P39.2 Fosterinfeksjon oppstått i amnionhule, ikke klassifisert annet sted P39.3 Urinveisinfeksjon hos nyfødt P39.4 Hudinfeksjon hos nyfødt Pyodermi hos nyfødt
Ekskl: hud-syndrom som skyldes stafylokokker (L00)
pemphigus neonatorum(L00)
P39.8 Andre spesifiserte infeksjoner spesifikke for perinatalperioden P39.9 Uspesifisert infeksjon i perinatalperioden
(P50-P61) Blødnings- og blodforstyrrelser hos foster og nyfødt
Ekskl: arvelig hemolytisk anemi (D55-D58)
Crigler-Najjars syndrom (E80.5)
Dubin-Johnsons syndrom (E80.6)
Gilberts syndrom (E80.4)
medfødt stenose og striktur av galleganger (Q44.3)
P50 Blodtap hos foster
Ekskl: medfødt anemi etter blodtap hos foster (P61.3)
P50.0 Blodtap hos foster fra vasa praevia P50.1 Blodtap hos foster fra ruptur av navlesnor P50.2 Blodtap hos foster fra morkake P50.3 Blødning til tvilling P50.4 Blødning til mors sirkulasjon P50.5 Blodtap hos foster fra overskåret navlesnor til tvilling P50.8 Annet spesifisert blodtap hos foster P50.9 Uspesifisert blodtap hos foster Blødning hos foster INA
P51 Navleblødning hos nyfødt
Ekskl: omfalitt med liten blødning (P38)
P51.0 Massiv navleblødning hos nyfødt P51.8 Andre spesifiserte navleblødninger hos nyfødt Løsnet navleligatur INA P51.9 Uspesifisert navleblødning hos nyfødt
P52 Intrakraniell ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt
Inkl: intrakraniell blødning som skyldes anoksi eller hypoksi
Ekskl: intrakraniell blødning som skyldes skade:
P52.0 Intraventrikulær ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt av Papile grad 1 Subependymal blødning uten gjennombrudd til ventrikkellumen P52.1 Intraventrikulær ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt av Papile grad 2 Subependymal blødning med gjennombrudd til ventrikkellumen uten ventrikkeldilatasjon P52.2 Intraventrikulær ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt av Papile grad 3-4 Subependymal blødning med gjennombrudd til ventrikkellumen med ventrikkeldilatasjon, eventuelt også med blødning til parenkym P52.3 Uspesifisert intraventrikulær (ikke-traumatisk) blødning hos foster og nyfødt P52.4 Intracerebral blødning (ikke-traumatisk) hos foster og nyfødt
Ekskl: Med samtidig intraventrikulær blødning(P52.2)
P52.5 Subaraknoidal blødning (ikke-traumatisk) hos foster og nyfødt P52.6 Blødning (ikke-traumatisk) i lillehjerne og bakre skallegrop hos foster og nyfødt P52.8 Andre spesifiserte intrakranielle (ikke-traumatiske) blødninger hos foster og nyfødt P52.9 Uspesifisert intrakraniell (ikke-traumatisk) blødning hos foster og nyfødt
P53 Blødningssykdom hos foster eller nyfødt K-vitaminmangel Morbus haemorrhagicus neonatorum P54 Andre blødninger hos nyfødt
Ekskl: blodtap hos foster (P50.-)
lungeblødning som oppstår i perinatalperioden (P26.-)
P54.0 Hematemese hos nyfødt
Ekskl: som skyldes nedsvelget blod fra mor (P78.2)
P54.1 Melena hos nyfødt
Ekskl: som skyldes nedsvelget blod fra mor (P78.2)
P54.2 Blødning fra endetarm og analkanal hos nyfødt P54.3 Annen gastrointestinal blødning hos nyfødt P54.4 Binyreblødning hos nyfødt P54.5 Hudblødning hos nyfødt Bloduttredelser hos foster eller nyfødt Ekkymoser hos foster eller nyfødt Overfladiske hematomer hos foster eller nyfødt Petekkier hos foster eller nyfødt
Ekskl: bloduttredelse i hodebunn som skyldes fødselsskade (P12.3)
cefalhematom som skyldes fødselsskade (P12.0)
P54.6 Blødning fra skjede hos nyfødt Pseudomenstruasjon P54.8 Andre spesifiserte blødninger hos nyfødt P54.9 Uspesifisert blødning hos nyfødt
P55 Hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt P55.0 Rhesusisoimmunisering hos foster og nyfødt P55.1 ABO-isoimmunisering hos foster og nyfødt P55.8 Andre spesifiserte hemolytiske sykdommer hos foster og nyfødt P55.9 Uspesifisert hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt P56 Føtal hydrops (hydrops foetalis) som skyldes hemolytisk sykdom
Ekskl: føtal hydropsINA(P83.2)
  • som ikke skyldes hemolytisk sykdom (P83.2)
P56.0 Føtal hydrops som skyldes isoimmunisering P56.9 Føtal hydrops som skyldes annen og uspesifisert hemolytisk sykdom
P57 Kjerneikterus P57.0 Kjerneikterus som skyldes isoimmunisering P57.8 Annen spesifisert kjerneikterus
Ekskl: Crigler-Najjars syndrom (E80.5)
P57.9 Uspesifisert kjerneikterus
P58 Gulsott hos nyfødt som skyldes annen sterk hemolyse
Ekskl: gulsott som skyldes isoimmunisering (P55-P57)
P58.0 Gulsott hos nyfødt som skyldes fødselstraumatiske hudblødninger P58.1 Gulsott hos nyfødt som skyldes blødning P58.2 Gulsott hos nyfødt som skyldes infeksjon P58.3 Gulsott hos nyfødt som skyldes polycytemi P58.4 Gulsott hos nyfødt som skyldes legemidler eller toksiner overført fra mor eller gitt til nyfødt
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
P58.5 Gulsott hos nyfødt som skyldes nedsvelget blod fra mor P58.8 Gulsott hos nyfødt som skyldes annen spesifisert sterk hemolyse P58.9 Uspesifisert gulsott hos nyfødt som skyldes sterk hemolyse
P59 Gulsott hos nyfødt som følge av andre og uspesifiserte årsaker
Ekskl: kjerneikterus (P57.-)
som skyldes medfødte metabolske forstyrrelser (E70-E90)
P59.0 Gulsott hos nyfødt i forbindelse med for tidlig fødsel Gulsott som skyldes forsinket konjugering i forbindelse med for tidlig fødsel Hyperbilirubinemi ved prematuritet P59.1 Biliært inspissasjonssyndrom P59.2 Gulsott hos nyfødt som følge av annen og uspesifisert levercelleskade Føtal eller neonatal (idiopatisk) hepatitt Føtal eller neonatal kjempecellehepatitt
Ekskl: medfødt virushepatitt (P35.3)
P59.3 Gulsott hos nyfødt som følge av brystmelkinhibitor P59.8 Gulsott hos nyfødt som følge av andre spesifiserte årsaker P59.9 Uspesifisert gulsott hos nyfødt Fysiologisk gulsott (intens/langvarig) INA
P60 Disseminert intravaskulær koagulasjon hos foster og nyfødt Defibrineringssyndrom hos foster eller nyfødt P61 Andre hematologiske forstyrrelser i perinatalperioden
Ekskl: forbigående hypogammaglobulinemi i spedbarnsalder (D80.7)
P61.0 Forbigående trombocytopeni hos nyfødt Trombocytopeni hos nyfødt som skyldes:
 • idiopatisk trombocytopeni hos mor
 • isoimmunisering
 • utskiftingstransfusjon
P61.1 Polycytemi hos nyfødt P61.2 Prematuritetsanemi P61.3 Medfødt anemi etter blodtap hos foster P61.4 Andre medfødte anemier, ikke klassifisert annet sted Medfødt anemi INA P61.5 Forbigående nøytropeni hos nyfødt P61.6 Andre forbigående koagulasjonsforstyrrelser hos nyfødt P61.8 Andre spesifiserte hematologiske forstyrrelser i perinatalperioden P61.9 Uspesifisert hematologisk forstyrrelse i perinatalperioden
(P70-P74) Forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og nyfødt
Inkl: forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser forårsaket av barnets reaksjon på endokrine og metabolske faktorer hos mor, eller dets tilpasning til livet utenfor livmoren
P70 Forbigående forstyrrelser i karbohydratmetabolismen for foster og nyfødt P70.0 Syndrom hos barn av mor med svangerskapsdiabetes Foster eller nyfødt (med hypoglykemi) påvirket av svangerskapsdiabetes hos mor P70.1 Syndrom hos barn av diabetisk mor Foster eller nyfødt (med hypoglykemi) påvirket av foruteksisterende diabetes mellitus hos mor P70.2 Diabetes mellitus hos nyfødt P70.3 Iatrogen hypoglykemi hos nyfødt P70.4 Annen hypoglykemi hos nyfødt Forbigående hypoglykemi hos nyfødt P70.8 Andre spesifiserte forbigående forstyrrelser i karbohydratmetabolismen hos foster og nyfødt P70.9 Uspesifisert forbigående forstyrrelse i karbohydratmetabolismen hos foster og nyfødt P71 Forbigående forstyrrelser i kalsium- og magnesiummetabolismen hos nyfødt P71.0 Kumelkhypokalsemi hos nyfødt P71.1 Annen hypokalsemi hos nyfødt
Ekskl: hypoparatyreoidisme hos nyfødt (P71.4)
P71.2 Hypomagnesemi hos nyfødt P71.3 Tetani hos nyfødt uten kalsium- eller magnesiummangel Tetani hos nyfødt INA P71.4 Forbigående neonatal hypoparatyreoidisme P71.8 Andre spesifiserte forbigående forstyrrelser i kalsium- og magnesiummetabolismen hos nyfødt P71.9 Uspesifisert forbigående forstyrrelse i kalsium- og magnesiummetabolismen hos nyfødt
P72 Andre forbigående endokrine forstyrrelser hos nyfødt
Ekskl: dyshormogenetisk struma (E07.1)
medfødt hypotyreose med eller uten struma (E03.0-E03.1)
Pendreds syndrom (E07.1)
P72.0 Struma hos nyfødt, ikke klassifisert annet sted Forbigående medfødt struma med normal funksjon P72.1 Forbigående hypertyreose hos nyfødt Tyreotoksikose hos nyfødt P72.2 Andre forbigående forstyrrelser i tyreoideafunksjon hos nyfødt, ikke klassifisert annet sted Forbigående hypotyreose hos nyfødt P72.8 Andre spesifiserte forbigående endokrine forstyrrelser hos nyfødt P72.9 Uspesifisert forbigående endokrin forstyrrelse hos nyfødt
P74 Andre forbigående elektrolyttforstyrrelser og metabolske forstyrrelser hos nyfødt P74.0 Sen metabolsk acidose hos nyfødt P74.1 Dehydrering hos nyfødt P74.2 Forstyrrelser av natriumbalansen hos nyfødt P74.3 Forstyrrelser i kaliumbalansen hos nyfødt P74.4 Andre forbigående elektrolyttforstyrrelser hos nyfødt P74.5 Forbigående tyrosinemi hos nyfødt P74.8 Andre spesifiserte forbigående metabolske forstyrrelser hos nyfødt P74.9 Uspesifisert forbigående metabolsk forstyrrelse hos nyfødt
(P75-P78) Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt P75 * Mekoniumileus ved cystisk fibrose (E84.1†) P76 Annen tarmobstruksjon hos nyfødt P76.0 Mekoniumpluggsyndrom
Inkl: mekoniumileus der man vet at cystisk fibrose ikke foreligger
P76.1 Forbigående ileus hos nyfødt
Ekskl: Hirschsprungs sykdom (Q43.1)
P76.2 Tarmobstruksjon som skyldes inspissasjon av melk P76.8 Annen spesifisert tarmobstruksjon hos nyfødt P76.9 Uspesifisert tarmobstruksjon hos nyfødt
P77 Nekrotiserende enterokolitt hos foster og nyfødt P78 Andre forstyrrelser i fordøyelsessystemet i perinatalperioden
Ekskl: gastrointestinal blødning hos nyfødt (P54.0-P54.3)
P78.0 Tarmperforasjon i perinatalperioden Mekoniumperitonitt P78.1 Annen peritonitt hos nyfødt Peritonitt hos nyfødt INA P78.2 Hematemese og melena hos nyfødt som følge av nedsvelget blod fra mor P78.3 Ikke-infeksiøs diaré hos nyfødt
Ekskl: diaré hos nyfødt
P78.8 Annen spesifisert forstyrrelse i fordøyelsessystemet i perinatalperioden Medfødt cirrhose (i lever) Peptisk sår hos nyfødt Øsofageal refluks hos nyfødt P78.9 Uspesifisert forstyrrelse i fordøyelsessystemet i perinatalperioden
(P80-P83) Tilstander som angår hud og temperaturregulering hos foster og nyfødt P80 Hypotermi hos nyfødt P80.0 Kuldeskadesyndrom
Alvorlig og vanligvis vedvarende hypotermi sammen med blussende, rød hud, ødem og nevrologiske og biokjemiske forstyrrelser
Ekskl: lett hypotermi hos nyfødt (P80.8)
P80.8 Annen spesifisert hypotermi hos nyfødt Lett hypotermi hos nyfødt P80.9 Uspesifisert hypotermi hos nyfødt
P81 Andre forstyrrelser i temperaturregulering hos nyfødt P81.0 Omgivelsesbetinget hypertermi hos nyfødt P81.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i temperaturregulering hos nyfødt P81.9 Uspesifisert forstyrrelse i temperaturregulering hos nyfødt Feber hos nyfødt INA Tørstefeber P83 Andre tilstander som angår hud spesifikke for foster og nyfødt
Ekskl: bleiedermatitt (L22)
crusta lactea(L21.0)
føtal hydrops som skyldes hemolytisk sykdom (P56.-)
hudinfeksjon hos nyfødt (P39.4)
hudsyndrom som skyldes stafylokokker (L00)
medfødte misdannelser i hud (Q80-Q84)
P83.0 Sclerema neonatorum P83.1 Erythema toxicum neonatorum P83.2 Føtal hydrops som ikke skyldes hemolytisk sykdom Føtal hydropsINA P83.3 Annet og uspesifisert ødem spesifikt for foster og nyfødt P83.4 Brystkjertelforstørrelse hos nyfødt Heksemelk Ikke-infeksiøs mastitt hos nyfødt P83.5 Medfødt hydrocele P83.6 Navlepolypp hos nyfødt P83.8 Andre spesifiserte tilstander som angår hud spesifikke for foster og nyfødt Bronsebabysyndrom Sklerodermi hos nyfødt Urticaria neonatorum P83.9 Uspesifisert tilstand som angår hud spesifikk for foster og nyfødt
(P90-P96) Andre forstyrrelser som oppstår i perinatalperioden P90 Kramper hos nyfødt
Ekskl: godartede neonatale kramper (familiære) (G40.3)
P91 Andre forstyrrelser som angår hjerne hos nyfødt P91.0 Cerebral iskemi hos nyfødt P91.1 Ervervede periventrikulære cyster hos nyfødt Frivillige 5-tegnskoder: P91.11 Periventrikulær leukomalaci grad 1. Vedvarende (> 14 dager) «flares»/økt periventrikulært ekko i hvit substans, også uten påviste cyster. P91.12 Periventrikulær leukomalaci grad 2. Små cyster, oftest lokalisert frontalt. P91.13 Periventrikulær leukomalaci grad 3. Multiple cyster periventrikulært, oftest lokalisert parieto-occipitalt. P91.14 Periventrikulær leukomalaci grad 4. Multiple, ofte store cyster med betydelig substanstap subcortikalt. P91.2 Cerebral leukomalasi hos nyfødt P91.3 Cerebral irritabilitet hos nyfødt P91.4 Cerebral depresjon hos nyfødt P91.5 Koma hos nyfødt P91.6 Hypoksisk iskemisk encefalopati hos nyfødt Frivillge 5-tegnskoder: P91.61 Mild hypoksisk iskemisk encefalopati hos nyfødt Sarnat grad 1 P91.62 Moderat hypoksisk iskemisk encefalopati hos nyfødt Sarnat grad 2 P91.63 Alvorlig hypoksisk iskemisk encefalopati hos nyfødt Sarnat grad 3 P91.7 Erhvervet hydrocephalus hos nyfødt Posthemoragisk hydrocephalus hos nyfødt P91.8 Andre spesifiserte forstyrrelser som angår hjerne hos nyfødt P91.9 Uspesifisert forstyrrelse som angår hjerne hos nyfødt P92 Problemer med næringsinntak hos nyfødt P92.0 Brekninger hos nyfødt P92.1 Gulping og ruminasjon hos nyfødt P92.2 Langsomt næringsinntak hos nyfødt P92.3 For lite mat til nyfødt P92.4 For mye mat til nyfødt P92.5 Problem med brysternæring hos nyfødt P92.8 Andre spesifiserte problemer med næringsinntak hos nyfødt P92.9 Uspesifisert problem med næringsinntak hos nyfødt P93 Reaksjoner og intoksikasjoner som skyldes legemidler gitt til foster og nyfødt Greys syndrom på grunn av kloramfenikol gitt til nyfødt
Ekskl: abstinenssymptomer etter:
  • behandling av nyfødt med legemidler (P96.2)
  • mors bruk av vanedannende legemidler (P96.1)
gulsott som skyldes legemidler eller toksiner overført fra mor eller gitt til nyfødt (P58.4)
reaksjoner og intoksikasjoner på grunn av opiater, beroligende midler og annen medikasjon gitt til mor (P04.0-P04.1, P04.4)
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
P94 Forstyrrelser i muskeltonus hos nyfødt P94.0 Forbigående myasthenia gravis hos nyfødt
Ekskl: myasthenia gravis(G70.0)
P94.1 Medfødt hypertoni P94.2 Medfødt hypotoni Uspesifikt «floppy-baby»-syndrom P94.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i muskeltonus hos nyfødt P94.9 Uspesifisert forstyrrelse i muskeltonus hos nyfødt
P95 Fosterdød, uspesifisert årsak Dødfødsel INA Dødfødt foster INA P96 Andre tilstander som oppstår i perinatalperioden P96.0 Medfødt nyresvikt Uremi hos nyfødt P96.1 Abstinenssymptomer hos nyfødt som følge av mors bruk av vanedannende legemidler Legemiddelabstinenssyndrom hos barn av legemiddelavhengig mor Neonatalt abstinenssyndrom
Ekskl: reaksjoner og intoksikasjoner på grunn av opiater og beroligende midler gitt til mor under fødsel og forløsning (P04.0)
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
P96.2 Abstinenssymptomer hos nyfødt etter behandling med legemidler
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
P96.3 Brede kraniesuturer hos nyfødt Craniotabes hos nyfødt P96.4 Foster og nyfødt påvirket av avbrutt svangerskap
Ekskl: avbrutt svangerskap (påvirkning på mor) (O04.-)
P96.5 Komplikasjoner etter intrauterine inngrep, ikke klassifisert annet sted P96.8 Andre spesifiserte tilstander som oppstår i perinatalperioden P96.9 Uspesifisert tilstand som oppstår i perinatalperioden Medfødt svakhet INA