Kapittel VI (G00-G99) Sykdommer i nervesystemet
Merk: Konsulter merknad i årets Kodeveiledning for dette kapitlet.
Ekskl: endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)
komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)
medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)
skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)
svulster (C00-D48)
symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)
visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)
visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)

Kategoriblokker
G00-G09 Betennelsessykdommer i sentralnervesystemet
G10-G14 Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet
G20-G26 Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser
G30-G32 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet
G35-G37 Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet
G40-G47 Episodiske tilstander og anfallsvise forstyrrelser
G50-G59 Sykdommer i nerver, nerverøtter og nervepleksus
G60-G64 Polynevropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet
G70-G73 Sykdommer i nevromuskulær overgang og muskler
G80-G83 Cerebral parese og andre syndromer med lammelse
G90-G99 Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet

Stjernekategorier
G01* Meningitt ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted
G02* Meningitt ved andre infeksjons- og parasittsykdommer klassifisert annet sted
G05* Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt ved sykdommer klassifisert annet sted
G07* Intrakraniell og intraspinal abscess og granulom ved sykdommer klassifisert annet sted
G13* Sekundære atrofier som hovedsakelig affiserer sentralnervesystemet, ved sykdommer klassifisert annet sted
G22* Parkinsonisme ved sykdommer klassifisert annet sted
G26* Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted
G32* Andre degenerative tilstander i sentralnervesystemet ved sykdommer klassifisert annet sted
G46* Syndromer som skyldes hjernekarsykdom (I60-I67†)
G53* Hjernenervelidelser ved sykdommer klassifisert annet sted
G55* Kompresjon av nerverøtter og nervepleksus ved sykdommer klassifisert annet sted
G59* Mononevropati ved sykdommer klassifisert annet sted
G63* Polynevropati ved sykdommer klassifisert annet sted
G73* Forstyrrelser i nevromuskulær overgang og muskler ved sykdommer klassifisert annet sted
G94* Andre hjernelidelser ved sykdommer klassifisert annet sted
G99* Andre lidelser i nervesystemet ved sykdommer klassifisert annet sted

(G00-G09) Betennelsessykdommer i sentralnervesystemet G00 Bakteriell meningitt , ikke klassifisert annet sted
Inkl: araknoiditt bakteriell
leptomeningitt bakteriell
meningitt bakteriell
pakymeningitt bakteriell
Ekskl: bakteriell:
G00.0 Hemofilusmeningitt Meningitt som skyldes Haemophilus influenzae G00.1 Pneumokokkmeningitt G00.2 Streptokokkmeningitt G00.3 Stafylokokkmeningitt G00.8 Annen spesifisert bakteriell meningitt Meningitt som skyldes:
 • Escherichia coli
 • Klebsiella
 • Klebsiella pneumoniae
G00.9 Uspesifisert bakteriell meningitt Meningitt:
 • purulent INA
 • pyogen INA
G01 * Meningitt ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted Meningitt (ved):
 • borreliose (A69.2†)
 • gonokokkinfeksjon (A54.8†)
 • leptospirose (A27.-†)
 • listeriainfeksjon (A32.1†)
 • meningokokkinfeksjon (A39.0†)
 • miltbrann (A22.8†)
 • nevrosyfilis (A52.1†)
 • salmonellainfeksjon (A02.2†)
 • syfilis:
Ekskl: meningoencefalitt og meningomyelitt ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted (G05.0*)
G02 * Meningitt ved andre infeksjons- og parasittsykdommer klassifisert annet sted
Ekskl: meningoencefalitt og meningomyelitt ved andre infeksjons- og parasittsykdommer klassifisert annet sted (G05.1-G05.2*)
G02.0 * Meningitt ved virussykdommer klassifisert annet sted Meningitt som skyldes: G02.1 * Meningitt ved soppsykdommer Meningitt ved:
 • candidainfeksjon (B37.5†)
 • koksidioidomykose (B38.4†)
 • kryptokokkose (B45.1†)
G02.8 * Meningitt ved andre spesifiserte infeksjons- og parasittsykdommer klassifisert annet sted Meningitt som skyldes:
 • Afrikansk trypanosomiasis(B56.-†)
 • Chagas' sykdom (kronisk) (B57.4†)
G03 Meningitt som har andre og uspesifiserte årsaker
Inkl: araknoiditt som har andre og uspesifiserte årsaker
leptomeningitt som har andre og uspesifiserte årsaker
meningitt som har andre og uspesifiserte årsaker
pakymeningitt som har andre og uspesifiserte årsaker
Ekskl: meningoencefalitt (G04.-)
meningomyelitt (G04.-)
G03.0 Ikke-pyogen meningitt Ikke-bakteriell meningitt G03.1 Kronisk meningitt G03.2 Godartet tilbakevendende meningitt [Mollaret] G03.8 Meningitt som har andre spesifiserte årsaker G03.9 Uspesifisert meningitt Araknoiditt (spinal) INA
G04 Encefalitt , myelitt og encefalomyelitt
Inkl: akutt oppadstigende myelitt
meningoencefalitt
meningomyelitt
Ekskl: akutt tverrsnittsmyelitt (G37.3)
encefalopati:
myalgisk encefalomyelopati (G93.3)
multippel sklerose (MS)(G35)
subakutt nekrotiserende myelitt (G37.4)
G04.0 Akutt disseminert encefalitt Encefalitt etter vaksinasjon Encefalomyelitt etter vaksinasjon Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi vaksine. G04.1 Myelopati assosiert med humant T-cellelymfotropt virus Tropisk spastisk paraplegi G04.2 Bakteriell meningoencefalitt og meningomyelitt, ikke klassifisert annet sted G04.8 Annen spesifisert encefalitt, myelitt og encefalomyelitt Encefalitt og encefalomyelitt etter infeksjonssykdom INA Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi assosierte epileptiske anfall (G40.-) G04.9 Uspesifisert encefalitt, myelitt og encefalomyelitt Ventrikulitt (cerebral) INA
G05 * Encefalitt , myelitt og encefalomyelitt ved sykdommer klassifisert annet sted
Inkl: meningoencefalitt og meningomyelitt ved sykdommer klassifisert annet sted
G05.0 * Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt med/ved: G05.1 * Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt ved virussykdommer klassifisert annet sted Encefalitt, myelitt eller encefalomyelitt med/ved:
  • identifisert sesongvariabelt influensavirus (J10.8†)
  • ikke identifisert virus (J11.8†)
  • identifiserte zoonotiske eller pandemiske virus (J09†)
G05.2 * Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt ved andre infeksjons- og parasittsykdommer klassifisert annet sted Encefalitt, myelitt eller encefalomyelitt ved:
 • Afrikansk trypanosomiasis(B56.-†)
 • Chagas' sykdom (kronisk) (B57.4†)
 • naegleriainfeksjon (B60.2†)
 • toksoplasmose (B58.2†)
Eosinofil meningoencefalitt (B83.2†)
G05.8 * Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt ved andre sykdommer klassifisert annet sted Encefalitt ved systemisk lupus erythematosus [SLE](M32.1†)
G06 Intrakraniell og intraspinal abscess og granulom
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
G06.0 Intrakraniell abscess og granulom Abscess (embolisk):
 • cerebellar
 • cerebral
 • i hjernen [alle deler]
 • otogen
Intrakraniell abscess eller granulom:
 • ekstradural
 • epidural
 • subdural
G06.1 Intraspinal abscess og granulom Abscess (embolisk) i ryggmarg [alle deler] Intraspinal abscess eller granulom:
 • ekstradural
 • epidural
 • subdural
G06.2 Uspesifisert ekstradural og subdural abscess
G07 * Intrakraniell og intraspinal abscess og granulom ved sykdommer klassifisert annet sted Hjerneabscess som skyldes: Schistosomagranulom i hjernen (B65.-†) Tuberkulom i: G08 Intrakraniell og intraspinal flebitt og tromboflebitt Septisk:
 • emboli i intrakranielle eller intraspinale venesinuser og vener
 • endoflebitt i intrakranielle eller intraspinale venesinuser og vener
 • flebitt i intrakranielle eller intraspinale venesinuser og vener
 • tromboflebitt i intrakranielle eller intraspinale venesinuser og vener
 • trombose i intrakranielle eller intraspinale venesinuser og vener
Ekskl: ikke-pyogen intraspinal flebitt og tromboflebitt (G95.1)
intrakraniell flebitt og tromboflebitt:
  • abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.7)
  • med ikke-pyogen opprinnelse (I67.6)
  • som komplikasjon ved:
  • svangerskap, fødsel og barseltid (O22.5, O87.3)
G09 Følgetilstander (sequelae) etter betennelsessykdommer i sentralnervesystemet
Merk: Kategori G09 skal brukes for å angi følgetilstander etter sykdommer som primært er klassifisert i G00-G08 (med unntak av dem som er merket med (*)).En «følgetilstand» omfatter tilstander som er spesifisert som dette. De kan også inkludere senvirkninger eller tilstander som er til stede ett år eller mer etter debut av grunntilstanden, hvis det er påvist at grunntilstanden ikke lenger er til stede.Symptomene på følgetilstandene bør angis med tilleggskode fra denne kategoriblokken eller fra symptomkapitlet (kapittel XVIII). Konsulter årets Kodeveiledning. Kategorien skal ikke brukes for kronisk inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet. Dette kodes som pågående inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet.
(G10-G14) Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet G10 Huntingtons sykdom Huntingtons chorea Setesdalsrykkja G11 Arvelig ataksi (ataxia hereditaria)
Ekskl: arvelig og idiopatisk nevropati (G60.-)
cerebral parese (G80.-)
metabolske forstyrrelser (E70-E90)
G11.0 Medfødt ikke-progressiv ataksi G11.1 Cerebellar ataksi med tidlig debut
Merk: Debut vanligvis før fylte 20 år.
Cerebellar ataksi med:
 • bevarte senereflekser
 • essensiell tremor
 • myoklonus [Hunts ataksi]
Friedreichs ataksi (autosomal recessiv) X-bundet recessiv spinocerebellar ataksi
G11.2 Cerebellar ataksi med sen debut
Merk: Debut vanligvis etter fylte 20 år.
G11.3 Cerebellar ataksi med mangelfull DNA-reparasjon Ataksi med teleangiektasi [Louis-Bars syndrom]
Ekskl: Cockaynes syndrom (Q87.1)
xeroderma pigmentosum(Q82.1)
G11.4 Arvelig spastisk paraplegi G11.8 Annen spesifisert arvelig ataksi G11.9 Uspesifisert arvelig ataksi Arvelig cerebellar(t):
 • ataksi INA
 • degenerasjon
 • sykdom
 • syndrom
G12 Spinal muskelatrofi (atrophia musculorum progressiva) og beslektede syndromer G12.0 Infantil spinal muskelatrofi, type I [Werdnig-Hoffmans syndrom] G12.1 Annen arvelig spinal muskelatrofi Progressiv bulbærparese hos barn [Fazio-Londes syndrom] Spinal muskelatrofi:
 • distal
 • hos barn, type II
 • hos voksne
 • juvenil, type III [Kugelberg-Welanders syndrom]
 • skapuloperoneal form
G12.2 Sykdom i motoriske nevroner Kennedys sykdom Familiær sykdom i motoriske nerveceller Lateralsklerose:
 • amyotrofisk (ALS)
 • primær
Progressiv:
 • bulbærparese
 • spinal muskelatrofi
G12.8 Annen spesifisert spinal muskelatrofi og beslektede syndromer G12.9 Uspesifisert spinal muskelatrofi
G13 * Sekundære atrofier som hovedsakelig affiserer sentralnervesystemet ved sykdommer klassifisert annet sted G13.0 * Paraneoplastisk nevromyopati og nevropati Karsinomatøs nevromyopati (C00-C97†) Sensorisk paraneoplastisk nevropati [Denny-Brown](C00-D48†) G13.1 * Annen sekundær atrofi i sentralnervesystemet ved neoplastisk sykdom Paraneoplastisk limbisk encefalopati (C00-D48†) G13.2 * Sekundær atrofi i sentralnervesystemet ved myksødem (E00.1†, E03.-†) G13.8 * Sekundær atrofi i sentralnervesystemet ved andre sykdommer klassifisert annet sted G14 Postpoliosyndrom
Ekskl: følgetilstander etter poliomyelitt (B91)
(G20-G26) Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser G20 Parkinsons sykdom Hemiparkinsonisme Paralysis agitans Parkinsonisme eller Parkinsons sykdom:
 • idiopatisk
 • primær
 • INA
G21 Sekundær parkinsonisme G21.0 Malignt nevroleptika-syndrom Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel. G21.1 Annen legemiddelutløst sekundær parkinsonisme Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel. G21.2 Sekundær parkinsonisme som har andre ytre årsaker Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ytre årsak. G21.3 Parkinsonisme etter encefalitt G21.4 Vaskulær parkinsonisme G21.8 Annen spesifisert sekundær parkinsonisme G21.9 Uspesifisert sekundær parkinsonisme G22 * Parkinsonisme ved sykdommer klassifisert annet sted Syfilitisk parkinsonisme (A52.1†) G23 Andre degenerative sykdommer i basalganglier G23.0 Pantotenat kinase-assosiert nevrodegenerativ sykdom (PKAN) Hallervorden-Spatz' sykdom Pigmentdegenerasjon i pallidum G23.1 Progressiv supranukleær oftalmoplegi [Steele-Richardson-Olszewskis syndrom] Progressiv supranukleær parese G23.2 Multippel systematrofi, parkinsonisme dominerer [MSA-p] G23.3 Multippel systematrofi, cerebellære symptomer dominerer [MSA-c] G23.8 Andre spesifiserte degenerative sykdommer i basalganglier Forkalkning i basalganglier Nevrogen ortostatisk hypotensjon [Shy-Drager]
Ekskl: ortostatisk hypotensjon INA (I95.1)
G23.9 Uspesifisert degenerativ sykdom i basalganglier
G24 Dystoni
Inkl: dyskinesi
Ekskl: atetoid cerebral parese (G80.3)
G24.0 Legemiddelutløst dystoni Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel. G24.1 Idiopatisk familiær dystoni Idiopatisk dystoni INA G24.2 Idiopatisk ikke-familiær dystoni G24.3 Torticollis som skyldes spasmer
Ekskl: torticollisINA(M43.6)
G24.4 Idiopatisk orofacial dystoni Orofacial dyskinesi G24.5 Blefarospasme G24.8 Annen spesifisert dystoni G24.9 Uspesifisert dystoni Dyskinesi INA
G25 Andre ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser G25.0 Essensiell tremor Familiær tremor
Ekskl: tremor INA(R25.1)
G25.1 Legemiddelutløst tremor Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel. G25.2 Andre spesifiserte former for tremor Intensjonstremor G25.3 Myoklonus Legemiddelutløst myoklonus Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
Ekskl: facial myokymi (G51.4)
myoklonusepilepsi (G40.-)
G25.4 Legemiddelutløst chorea Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel. G25.5 Annen chorea Chorea INA
Ekskl: chorea minor med hjertesykdom (I02.0)
giktfeber med chorea (I02.-)
Huntingtons chorea (G10)
Sydenhams chorea (I02.-)
G25.6 Legemiddelutløste «tics» og andre «tics» med organisk opprinnelse Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
Ekskl: Gilles de la Tourettes syndrom (F95.2)
«tics» INA(F95.9)
G25.8 Andre spesifiserte ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst. Akathisi (legemiddelutløst) Ekboms syndrom «Stiff person[man]»-syndrom G25.9 Uspesifisert ekstrapyramidal tilstand og bevegelsesforstyrrelse
G26 * Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser ved sykdommer klassifisert annet sted
(G30-G32) Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet G30 Alzheimers sykdom
Inkl: senil og presenil type
Ekskl: senil:
  • demens INA(F03)
  • hjernedegenerasjon IKAS(G31.1)
senilitet INA(R54)
G30.0 Alzheimers sykdom med tidlig debut
Merk: Tidlig debut defineres her som debut før fylte 65 år.
G30.1 Alzheimers sykdom med sen debut
Merk: Sen debut defineres her som debut etter fylte 65 år.
G30.8 Annen spesifisert Alzheimers sykdom G30.9 Uspesifisert Alzheimers sykdom
G31 Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: Reyes syndrom (G93.7)
G31.0 Lokalisert hjerneatrofi Frontotemporal demens (FTD) Picks sykdom Progressiv isolert afasi G31.1 Senil hjernedegenerasjon, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: Alzheimers sykdom (G30.-)
senilitet INA(R54)
G31.2 Degenerasjon av sentralnervesystemet som skyldes alkohol Alkoholisk:
 • cerebellar:
  • ataksi
  • degenerasjon
 • cerebral degenerasjon
 • encefalopati
Dysfunksjon i det autonome nervesystemet som skyldes alkohol
G31.8 Andre spesifiserte degenerative sykdommer i sentralnervesystemet Degenerasjon av grå hjernesubstans [Alpers sykdom] (Demens)(Sykdom) med Lewy-legeme(r)(F02.8*) Subakutt nekrotiserende encefalopati [Leighs sykdom] G31.9 Uspesifisert degenerativ sykdom i sentralnervesystemet
G32 * Andre degenerative tilstander i sentralnervesystemet ved sykdommer klassifisert annet sted G32.0 * Subakutt kombinert degenerasjon av ryggmarg ved sykdommer klassifisert annet sted Subakutt kombinert degenerasjon av ryggmarg ved mangel på vitamin B12(E53.8†) G32.8 * Andre spesifiserte degenerative tilstander i sentralnervesystemet ved sykdommer klassifisert annet sted
(G35-G37) Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet G35 Multippel sklerose (MS) Multippel sklerose (i):
 • disseminert
 • generalisert
 • hjernestamme
 • ryggmarg
 • INA
G36 Annen akutt disseminert demyelinisering
Ekskl: encefalitt og encefalomyelitt etter infeksjonssykdom INA(G04.8)
G36.0 Neuromyelitis optica[Devics syndrom] Demyelinisering ved optikusnevritt
Ekskl: optikusnevritt INA(H46)
G36.1 Akutt og subakutt hemoragisk leukoencefalitt [Hursts sykdom] G36.8 Annen spesifisert akutt disseminert demyelinisering G36.9 Uspesifisert akutt disseminert demyelinisering
G37 Andre demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet G37.0 Diffus sklerose Periaksial encefalitt Schilders sykdom
Ekskl: adrenoleukodystrofi [Addison-Schilders sykdom](E71.3)
G37.1 Sentral demyelinisering av corpus callosum G37.2 Sentral pontin myelinolyse G37.3 Akutt tverrsnittsmyelitt ved demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet Akutt tverrsnittsmyelitt INA
Ekskl: multippel sklerose (G35)
neuromyelitis optica[Devics syndrom](G36.0)
G37.4 Subakutt nekrotiserende myelitt G37.5 Konsentrisk sklerose [Balós sykdom] G37.8 Andre spesifiserte demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet G37.9 Uspesifisert demyeliniserende sykdom i sentralnervesystemet
(G40-G47) Episodiske tilstander og anfallsvise forstyrrelser G40 Epilepsi
Ekskl: anfall (med kramper) INA(R56.8)
ervervet afasi med epilepsi [Landau-Kleffners syndrom](F80.3)
status epileptikus (G41.-)
Todds paralyse (G83.8)
G40.0 Lokalisasjonsrelatert (fokal/partiell) idiopatisk epilepsi og epileptiske syndromer med anfall med fokal start Barneepilepsi med oksipitale paroksysmer i EEG Godartet barneepilepsi med sentrotemporale spikes i EEG G40.1 Lokalisasjonsrelatert (fokal/partiell) symptomatisk epilepsi og epileptiske syndromer med enkle partielle anfall (EPA) Anfall uten bevissthetsendringer Enkle partielle anfall som utvikler seg til sekundære generaliserte anfall G40.2 Lokalisasjonsrelatert (fokal/partiell) symptomatisk epilepsi og epileptiske syndromer med komplekse partielle anfall (KPA) Anfall med bevissthetsendringer, ofte med automatismer Komplekse partielle anfall som utvikler seg til sekundære generaliserte anfall G40.3 Generalisert idiopatisk epilepsi og epileptiske syndromer Absensepilepsi i barneårene Epilepsi med tonisk-kloniske anfall ved oppvåkning Epileptiske anfall:
 • atoniske
 • kloniske
 • myokloniske
 • toniske
 • tonisk-kloniske
Godartede myoklonusepilepsi i spedbarnsalder Godartede neonatale kramper (familiære) Juvenil:
 • absensepilepsi
 • myoklonusepilepsi
G40.4 Annen generalisert epilepsi og epileptiske syndromer Epilepsi med:
 • absenser med myoklonier
 • atypiske absenser
 • myoklon-astatiske anfall
Infantile spasmer Lennox-Gastauts syndrom Salaam-anfall Tidlig (neonatal) encefalopati med myoklonus Wests syndrom
G40.5 Spesielle epileptiske syndromer Epilepsia partialis continua[Kozhevnikovs epilepsi] Epileptiske anfall relatert til:
 • alkohol
 • hormonelle forandringer
 • legemidler
 • mangel på søvn
 • stress
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
G40.6 Uspesifisert epilepsi med tonisk-kloniske anfall (med eller uten absenser) G40.7 Uspesifisert epilepsi med absenser , uten tonisk-kloniske anfall G40.8 Annen spesifisert epilepsi Epilepsi og epileptiske syndromer uten opplysning om anfallene er partielle eller generaliserte G40.9 Uspesifisert epilepsi Epileptiske:
 • anfall INA
 • konvulsjoner INA
 • krampeanfall INA
G41 Status epileptikus G41.0 Tonisk-klonisk status epileptikus GTK-status Konvulsiv status epileptikus
Ekskl: epilepsia partialis continua(G40.5)
G41.1 Absens-status Non-konvulsiv status epileptikus med absenser G41.2 Kompleks partiell status epileptikus Non-konvulsiv status epileptikus med komplekse partielle anfall G41.8 Annen spesifisert status epileptikus G41.9 Uspesifisert status epileptikus
G43 Migrene Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
Ekskl: hodepine INA(R51)
G43.0 Migrene uten aura [vanlig migrene] G43.1 Migrene med aura [klassisk migrene] Basilarismigrene Familiær hemiplegisk migrene Migrene med:
 • akutt begynnende aura
 • aura uten hodepine
 • forlenget aura
 • typisk aura
Migrene-ekvivalenter Retinal migrene
G43.2 Status migrainosus G43.3 Komplisert migrene «Migraine accompagnée» Migrene med langvarige nevrologiske utfall G43.8 Annen spesifisert migrene Oftalmoplegisk migrene G43.9 Uspesifisert migrene
G44 Andre hodepinesyndromer
Ekskl: atypisk ansiktssmerte (G50.1)
hodepine INA(R51)
trigeminusnevralgi (G50.0)
G44.0 Cluster-hodepinesyndrom Cluster-hodepine:
 • episodisk
 • kronisk
Kronisk paroksysmal hemikrani
G44.1 Vaskulær hodepine, ikke klassifisert annet sted Vaskulær hodepine INA G44.2 Tensjonshodepine Episodisk tensjonshodepine Kronisk tensjonshodepine Tensjonshodepine INA Spenningshodepine G44.3 Kronisk posttraumatisk hodepine G44.4 Legemiddelutløst hodepine, ikke klassifisert annet sted Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel. G44.8 Andre spesifiserte hodepinesyndromer
G45 Forbigående cerebrale iskemiske anfall og beslektede syndromer
Ekskl: cerebral iskemi hos nyfødt (P91.0)
G45.0 Arteria vertebralis-basilaris-syndrom G45.1 Carotissyndrom (hemisfærisk) G45.2 Flere og dobbeltsidige precerebral arterie-syndromer G45.3 Amaurosis fugax G45.4 Forbigående global amnesi
Ekskl: amnesi INA(R41.3)
G45.8 Andre spesifiserte forbigående cerebrale iskemiske anfall og beslektede syndromer G45.9 Uspesifisert forbigående cerebralt iskemisk anfall Forbigående cerebral iskemi INA Spasme i hjernearterie
G46 * Syndromer som skyldes hjernekarsykdom (I60-I67†) G46.0 * Arteria cerebri media-syndrom (I66.0†) G46.1 * Arteria cerebri anterior-syndrom (I66.1†) G46.2 * Arteria cerebri posterior-syndrom (I66.2†) G46.3 * Syndrom som skyldes hjernestammeslag (I60-I67†) Syndrom:
 • Benedikts
 • Claudes
 • Fovilles
 • Millard-Gublers
 • Wallenbergs
 • Webers
G46.4 * Syndrom som skyldes cerebellart slag (I60-I67†) G46.5 * Rent motorisk lakunært syndrom (I60-I67†) G46.6 * Rent sensorisk lakunært syndrom (I60-I67†) G46.7 * Annet lakunært syndrom (I60-I67†) G46.8 * Andre spesifiserte syndromer som skyldes hjernekarsykdom (I60-I67†)
G47 Søvnforstyrrelser
Ekskl: ikke-organiske søvnforstyrrelser (F51.-)
mareritt (F51.5)
natteskrekk (F51.4)
søvngjengeri (F51.3)
G47.0 Innsovnings- og søvnforstyrrelser [insomni] G47.1 Eksessiv somnolens [hypersomni] G47.2 Forstyrrelser i søvn-våkenhetsrytmen Forsinket søvnrytmesyndrom Irregulært søvn-våken-mønster G47.3 Søvnapné Søvnapné:
 • obstruktiv
 • sentral
Ekskl: Pickwick-syndrom (E66.2)
søvnapné hos nyfødt (P28.3)
G47.4 Narkolepsi og katapleksi G47.8 Andre spesifiserte søvnforstyrrelser Kleine-Levins syndrom G47.9 Uspesifisert søvnforstyrrelse
(G50-G59) Sykdommer i nerver, nerverøtter og nervepleksus
Ekskl: fersk skade i nerve, nerverøtter og nervepleksus (se nerveskade inndelt etter kroppsregion, f eks S00-T14 og T80-T88)
nevralgi INA(M79.2)
nevritt INA(M79.2)
perifer svangerskapsrelatert nevritt (O26.8)
radikulitt INA(M54.1)
G50 Sykdommer i nervus trigeminus[5. hjernenerve] G50.0 Trigeminusnevralgi Syndrom med paroksysmale ansiktssmerter «Tic douloureux» G50.1 Atypisk ansiktssmerte G50.8 Andre spesifiserte sykdommer i nervus trigeminus[5. hjernenerve] G50.9 Uspesifisert sykdom i nervus trigeminus[5. hjernenerve] G51 Sykdommer i nervus facialis[7. hjernenerve] G51.0 Bells parese Facialisparese INA Facialisparese som skyldes lesjon i perifer nervebane (nedre motornevron)
Ekskl: facialisparese som skyldes lesjon i sentral nervebane (øvre motornevron) (G83.6)
G51.1 Geniculumganglionitt
Ekskl: postherpetisk geniculumganglionitt (B02.2)
G51.2 Melkerssons syndrom Melkersson-Rosenthals syndrom G51.3 Klonisk hemifacial spasme G51.4 Facial myokymi G51.8 Andre spesifiserte sykdommer i nervus facialis[7.hjernenerve] G51.9 Uspesifisert sykdom i nervus facialis[7. hjernenerve]
G52 Sykdommer i andre hjernenerver
Ekskl: paralytisk strabisme (H49.0-H49.2)
sykdommer i:
  • nervus opticus[2. hjernenerve](H46, H47.0)
  • nervus vestibulocochlearis[8. hjernenerve](H93.3)
G52.0 Sykdommer i nervus olfactorius[1. hjernenerve] Sykdommer i luktenerve G52.1 Sykdommer i nervus glossopharyngeus[9. hjernenerve] Glossofaryngeal nevralgi Sykdommer i tunge- og svelgnerve G52.2 Sykdommer i nervus vagus[10. hjernenerve] G52.3 Sykdommer i nervus hypoglossus[12. hjernenerve] Sykdommer i tungenerve G52.7 Sykdommer i flere hjernenerver Polynevritis cranialis G52.8 Sykdommer i andre spesifiserte hjernenerver G52.9 Sykdom i hjernenerve, uspesifisert
G53 * Hjernenervelidelser ved sykdommer klassifisert annet sted G53.0 * Nevralgi etter herpes zoster(B02.2†) Postherpetisk:
 • geniculoganglionitt
 • trigeminusnevralgi
G53.1 * Flere hjernenervepareser ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted (A00-B99†) G53.2 * Flere hjernenervepareser ved sarkoidose (D86.8†) G53.3 * Flere hjernenervepareser ved neoplastisk sykdom (C00-D48†) G53.8 * Andre hjernenervelidelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted
G54 Sykdommer i nerverøtter og nervepleksus
Ekskl: fersk skade i nerverøtter og nervepleksus (se nerveskade inndelt etter kroppsregion (kapittel XIX)
lidelse i mellomvirvelskive (M50-M51)
nevralgi eller nevritt INA(M79.2)
nevritt eller radikulitt:
radikulitt INA(M54.1)
radikulopati INA(M54.1)
spondylose (M47.-)
G54.0 Sykdommer i plexus brachialis Toraksapertursyndrom G54.1 Sykdommer i plexus lumbosacralis G54.2 Sykdommer i cervikale nerverøtter, ikke klassifisert annet sted G54.3 Sykdommer i torakale nerverøtter, ikke klassifisert annet sted G54.4 Sykdommer i lumbosakrale nerverøtter, ikke klassifisert annet sted G54.5 Nevralgisk amyotrofi Parsonage-Aldren-Turners syndrom Skulderbuenevritt G54.6 Fantomlemsyndrom med smerte G54.7 Fantomlemsyndrom uten smerte Fantomlemsyndrom INA G54.8 Andre spesifiserte sykdommer i nerverøtter og nervepleksus G54.9 Uspesifisert sykdom i nerverøtter og nervepleksus
G55 * Kompresjon av nerverøtter og nervepleksus ved sykdommer klassifisert annet sted G55.0 * Kompresjon av nerverøtter og nervepleksus ved neoplastisk sykdom (C00 -D48†) G55.1 * Kompresjon av nerverøtter og nervepleksus ved lidelse i mellomvirvelskive (M50 -M51†) G55.2 * Kompresjon av nerverøtter og nervepleksus ved spondylose (M47.-†) G55.3 * Kompresjon av nerverøtter og nervepleksus ved andre rygglidelser (M45 -M46†, M48.-†, M53-M54†) G55.8 * Kompresjon av nerverøtter og nervepleksus ved andre sykdommer klassifisert annet sted G56 Mononevropati i overekstremitet
Ekskl: fersk skade i nerve (se nerveskade inndelt etter kroppsregion - kapittel XIX)
G56.0 Karpaltunnelsyndrom G56.1 Andre lesjoner i nervus medianus G56.2 Lesjon i nervus ulnaris Tardiv ulnarisparese G56.3 Lesjon i nervus radialis G56.8 Andre spesifiserte mononevropatier i overekstremitet Interdigitalt nevrom i overekstremitet G56.9 Uspesifisert mononevropati i overekstremitet
G57 Mononevropati i underekstremitet
Ekskl: fersk skade i nerve (se nerveskade inndelt etter kroppsregion - kapittel XIX)
G57.0 Lesjon i nervus ischiadicus
Ekskl: isjias:
  • som tilskrives lidelse i mellomvirvelskive (M51.1)
  • INA(M54.3)
G57.1 Meralgia parestetica Nervus cutaneus femoris lateralis-syndrom G57.2 Lesjon i nervus femoralis G57.3 Lesjon i nervus fibularis communis Peroneuslammelse Lesjon i nervus peroneus communis G57.4 Lesjon i nervus tibialis G57.5 «Tarsal tunnel syndrome» G57.6 Lesjon i nerve i fotens underside Mortons metatarsalgi G57.8 Andre spesifiserte mononevropatier i underekstremitet Interdigitalt nevrom i underekstremitet G57.9 Uspesifisert mononevropati i underekstremitet
G58 Andre mononevropatier G58.0 Interkostal nevropati G58.7 Mononeuritis multiplex G58.8 Andre spesifiserte mononevropatier G58.9 Uspesifisert mononevropati G59 * Mononevropati ved sykdommer klassifisert annet sted G59.0 * Diabetisk mononevropati (E10 -E14† med felles fjerdetegn .4) G59.8 * Andre mononevropatier ved sykdommer klassifisert annet sted
(G60-G64) Polynevropatier og andre sykdommer i det perifere nervesystemet
Ekskl: nevralgi INA(M79.2)
nevritt INA(M79.2)
perifer svangerskapsrelatert nevritt (O26.8)
radikulitt INA(M54.1)
G60 Arvelig og idiopatisk nevropati G60.0 Arvelig motorisk og sensorisk nevropati Arvelig motorisk og sensorisk nevropati, type I-IV Charcot-Marie-Tooths sykdom Dejerine-Sottas sykdom Hypertrofisk nevropati hos spedbarn Peroneal muskelatrofi (aksonal type) (hypertrofisk type) Roussy-Lévys syndrom G60.1 Refsums sykdom G60.2 Nevropati i tilknytning til arvelig ataksi G60.3 Idiopatisk progressiv nevropati G60.8 Annen spesifisert arvelig og idiopatisk nevropati Morvans sykdom Nelatons syndrom Sensorisk nevropati:
 • dominant arvelig
 • recessivt arvelig
G60.9 Uspesifisert arvelig og idiopatisk nevropati
G61 Inflammatorisk polynevropati G61.0 Guillain-Barrés syndrom Akutt (post)infeksiøs polynevritt Miller Fishers syndrom G61.1 Serumnevropati Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ytre årsak. G61.8 Andre spesifiserte inflammatoriske polynevropatier G61.9 Uspesifisert inflammatorisk polynevropati G62 Andre polynevropatier G62.0 Legemiddelutløst polynevropati Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel. G62.1 Alkoholisk polynevropati G62.2 Polynevropati som skyldes andre giftstoffer Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi giftstoff. G62.8 Andre spesifiserte polynevropatier Strålingsutløst polynevropati Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ytre årsak. G62.9 Uspesifisert polynevropati Nevropati INA G63 * Polynevropati ved sykdommer klassifisert annet sted G63.0 * Polynevropati ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted Polynevropati ved:
 • borreliose (A69.2†)
 • difteri (A36.8†)
 • kusma (B26.8†)
 • lepra[Hansens sykdom](A30.-†)
 • mononukleose (B27.-†)
 • sensyfilis (A52.1†)
Postherpetisk polynevropati (B02.2†)
G63.1 * Polynevropati ved neoplastisk sykdom (C00 -D48†) G63.2 * Diabetisk polynevropati (E10 -E14† med felles fjerdetegn .4) G63.3 * Polynevropati ved andre endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser (E00 -E07†, E15-E16†, E20-E34†, E70-E89†) G63.4 * Polynevropati ved mangelsykdom (E40 -E64†) G63.5 * Polynevropati ved systemisk bindevevssykdom (immunopatier) (M30 -M35†) G63.6 * Polynevropati ved andre lidelser i muskel-skjelettsystemet (M00 -M25†, M40-M96†) G63.8 * Polynevropati ved andre sykdommer klassifisert annet sted Uremisk nevropati (N18.5†)
G64 Andre tilstander i det perifere nervesystemet Tilstander i det perifere nervesystemet INA
(G70-G73) Sykdommer i nevromuskulær overgang og muskler G70 Myasthenia gravis og andre nevromuskulære forstyrrelser
Ekskl: botulisme (A05.1)
forbigående myasthenia gravis hos nyfødt (P94.0)
G70.0 Myasthenia gravis Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst. G70.1 Toksiske nevromuskulære forstyrrelser Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi giftstoff. G70.2 Medfødt myasteni og utviklingsmyasteni G70.8 Andre spesifiserte nevromuskulære forstyrrelser G70.9 Uspesifisert nevromuskulær forstyrrelse
G71 Primære muskelsykdommer
Ekskl: medfødt multippel artrogrypose (Q74.3)
metabolske forstyrrelser (E70-E90)
myositt (M60.-)
G71.0 Muskeldystrofi Muskeldystrofi:
 • alvorlig [Duchenne]
 • autosomal recessiv, i barneårene, ligner Duchenne eller Becker
 • distal
 • facioskapulohumeral
 • godartet [Becker]
 • godartet skapuloperoneal med tidlige kontrakturer [Emery-Dreifuss]
 • i skulderbuens muskulatur og store hoftemuskler
 • okulofaryngeal
 • okulær
 • skapuloperoneal
Ekskl: medfødt muskeldystrofi:
  • med spesifikke morfologiske abnormiteter i muskelfibre (G71.2)
  • INA(G71.2)
G71.1 Myotone lidelser Dystrophia myotonica[Steinerts sykdom] Medfødt myotoni:
 • dominant [Thomsens sykdom]
 • recessiv [Beckers sykdom]
 • INA
Medfødt paramyotoni Myotoni:
 • kondrodystrofisk
 • legemiddelutløst
 • symptomatisk
Nevromyotoni[Isaacs sykdom] Pseudomyotoni Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
G71.2 Medfødte myopatier «Central core»-sykdom Medfødt muskeldystrofi:
 • med spesifikke morfologiske abnormiteter i muskelfibre
 • INA
«Minicore»-sykdom Misforhold mellom fibertyper «Multicore»-sykdom Myopati:
 • myotubulær (sentronukleær)
 • nemalin
G71.3 Mitokondriemyopati, ikke klassifisert annet sted G71.8 Andre spesifiserte primære muskelsykdommer G71.9 Uspesifisert primær muskelsykdom Arvelig myopati INA
G72 Andre myopatier
Ekskl: dermatopolymyositt (M33.-)
iskemisk infarkt i muskel (M62.2)
medfødt multippel artrogrypose (Q74.3)
myositt (M60.-)
polymyositt (M33.2)
G72.0 Legemiddelutløst myopati Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel. G72.1 Alkoholisk myopati G72.2 Myopati som skyldes andre giftstoffer Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi giftstoff. G72.3 Periodisk paralyse Periodisk paralyse (familiær):
 • hyperkalemisk
 • hypokalemisk
 • myoton
 • normokalemisk
G72.4 Inflammatorisk myopati, ikke klassifisert annet sted G72.8 Andre spesifiserte myopatier G72.9 Uspesifisert myopati
G73 * Forstyrrelser i nevromuskulær overgang og muskler ved sykdommer klassifisert annet sted G73.0 * Myastent syndrom ved endokrine sykdommer Myastent syndrom ved:
 • diabetisk amyotrofi (E10-E14† med felles fjerdetegn .4)
 • tyreotoksikose [hypertyreoidisme](E05.-†)
G73.1 * Lambert-Eatons syndrom (C00-D48 †) G73.2 * Andre myastene syndromer ved neoplastisk sykdom (C00 -D48†) G73.3 * Myastent syndrom ved andre sykdommer klassifisert annet sted G73.4 * Myopati ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted G73.5 * Myopati ved endokrine sykdommer Myopati ved:
 • hyperparatyreoidisme (E21.0-E21.3†)
 • hypoparatyreoidisme (E20.-†)
Tyreotoksisk myopati (E05.-†)
G73.6 * Myopati ved metabolske forstyrrelser Myopati ved:
 • glykogenlagringssykdom (E74.0†)
 • lipidlagringsforstyrrelser (E75.-†)
G73.7 * Myopati ved andre sykdommer klassifisert annet sted Myopati ved:
 • reumatoid artritt (M05-M06†)
 • sicca-syndrom [Sjögrens syndrom](M35.0†)
 • sklerodermi (M34.8†)
 • systemisklupus erythematosus [SLE](M32.1†)
(G80-G83) Cerebral parese og andre syndromer med lammelse G80 Cerebral parese
Ekskl: arvelig spastisk paraplegi (G11.4)
G80.0 Spastisk kvadriplegisk cerebral parese Medfødt spastisk paralyse (cerebral) Spastisk tetraplegisk cerebral parese G80.1 Spastisk diplegisk cerebral parese Spastisk cerebral parese INA G80.2 Spastisk hemiplegisk cerebral parese G80.3 Dyskinetisk cerebral parese Atetoid cerebral parese Dystonisk cerebral parese G80.4 Ataktisk cerebral parese G80.8 Annen spesifisert cerebral parese Blandede cerebral parese-syndromer G80.9 Uspesifisert cerebral parese Cerebral parese INA
G81 Hemiplegi
Merk: Denne kategorien skal bare brukes som hovedkode når hemiplegi (fullstendig/ufullstendig) er registrert uten nærmere spesifikasjon, eller er konstatert å være gammel eller langvarig, men av uspesifisert årsak. Kategorien kan også brukes ved multippel koding for å beskrive disse typene hemiplegi uansett årsak. Konsulter merknad i årets Kodeveiledning vedrørende kategoriene G81-G83.
Ekskl: cerebral parese (G80.-)
G81.0 Slapp hemiplegi G81.1 Spastisk hemiplegi G81.9 Uspesifisert hemiplegi
G82 Paraplegi og tetraplegi
Merk: Denne kategorien skal bare brukes som hovedkode når de nevnte tilstander er registrert uten nærmere spesifikasjon, eller er konstatert å være gamle eller langvarige, men av uspesifisert årsak. Kategorien kan også brukes ved multippel koding for å beskrive disse tilstandene uansett årsak.
Ekskl: cerebral parese (G80.-)
G82.0 Slapp paraplegi G82.1 Spastisk paraplegi G82.2 Uspesifisert paraplegi Lammelse i begge underekstremiteter INA Nedre paraplegi INA G82.3 Slapp tetraplegi G82.4 Spastisk tetraplegi G82.5 Uspesifisert tetraplegi Kvadriplegi INA
G83 Andre syndromer med lammelse
Merk: Denne kategorien skal bare brukes som hovedkode når de nevnte tilstander er registrert uten nærmere spesifikasjon, eller er konstatert å være gamle eller langvarige, men av uspesifisert årsak. Kategorien kan også brukes ved multippel koding for å beskrive disse tilstandene uansett årsak.
Inkl: paralyse (fullstendig/ufullstendig), unntatt som i G80-G82
G83.0 Diplegi i overekstremiteter Diplegi (øvre) Lammelse i begge overekstremiteter G83.1 Monoplegi i underekstremitet Lammelse i underekstremitet G83.2 Monoplegi i overekstremitet Lammelse i overekstremitet G83.3 Uspesifisert monoplegi G83.4 Cauda equina-syndrom Nevrogen blære som skyldes cauda equina-syndrom
Ekskl: detrusor-hyperrefleksi INA(G95.8)
G83.5 «Locked-in»-syndrom G83.6 Sentral facialisparese Facialisparese som skyldes lesjon i sentral nervebane (øvre motornevron)
Ekskl: fascialisparese som skyldes
  • Bells parese (G51.0)
  • lesjon i perifer nervebane (nedre motornevron) (G51.0)
G83.8 Andre spesifiserte syndromer med lammelse Todds paralyse (etter epileptisk anfall) G83.9 Uspesifisert syndrom med lammelse
(G90-G99) Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet G90 Lidelser i det autonome nervesystemet
Ekskl: dysfunksjon i det autonome nervesystemet på grunn av alkohol (G31.2)
G90.0 Idiopatisk perifer autonom nevropati Sinus caroticus-synkope G90.1 Familiær dysautonomi [Riley-Days syndrom] G90.2 Horners syndrom Bernard(-Horner)s syndrom G90.4 Autonom dysrefleksi G90.5 Komplekst regionalt smertesyndrom type I Sympatisk refleksdystrofi G90.6 Komplekst regionalt smertesyndrom type II Kausalgi G90.7 Komplekst regionalt smertesyndrom av annen eller uspesifisert type G90.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i det autonome nervesystemet G90.9 Uspesifisert forstyrrelse i det autonome nervesystemet
G91 Hydrocephalus
Inkl: ervervet hydrocephalus
Ekskl: hydrocephalus:
  • erhvervet, hos nyfødt (P91.7)
  • medfødt (Q03.-)
  • som skyldes medfødt toksoplasmose (P37.1)
G91.0 Kommuniserende hydrocephalus G91.1 Obstruktiv hydrocephalus G91.2 Normaltrykkshydrocephalus Lavtrykkshydrocephalus G91.3 Uspesifisert posttraumatisk hydrocephalus G91.8 Annen spesifisert hydrocephalus G91.9 Uspesifisert hydrocephalus
G92 Toksisk encefalopati Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi giftstoff. G93 Andre hjernelidelser G93.0 Hjernecyster Araknoidalcyste Porencefal cyste, ervervet
Ekskl: ervervede periventrikulære cyster hos nyfødt (P91.1)
medfødte hjernecyster (Q04.6)
G93.1 Anoksisk hjerneskade, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: anoksi hos nyfødt (P21.9)
som komplikasjon ved:
  • abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola (O00-O07, O08.8)
  • kirurgisk og medisinsk behandling (T80-T88)
  • svangerskap, fødsel og forløsning (O29.2, O74.3, O89.2)
G93.2 Godartet intrakraniell hypertensjon
Ekskl: hypertensiv encefalopati (I67.4)
G93.3 Postviralt utmattelsessyndrom Kronisk utmattelsessyndrom Myalgisk encefalomyelopati G93.4 Uspesifisert encefalopati
Ekskl: encefalopati:
G93.5 Hjernekompresjon Herniering av hjerne(stamme) Kompresjon av hjerne(stamme)
Ekskl: traumatisk hjernekompresjon (diffus) (S06.2)
fokal traumatisk hjernekompresjon (S06.3)
G93.6 Hjerneødem
Ekskl: hjerneødem:
  • som skyldes fødselskade (P11.0)
  • traumatisk (S06.1)
G93.7 Reyes syndrom Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX. G93.8 Andre spesifiserte hjernelidelser Encefalopati etter stråling Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak. G93.9 Uspesifisert hjernelidelse
G94 * Andre hjernelidelser ved sykdommer klassifisert annet sted G94.0 * Hydrocephalus ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted (A00 -B99†) G94.1 * Hydrocephalus ved neoplastisk sykdom (C00 -D48†) G94.2 * Hydrocephalus ved andre sykdommer klassifisert annet sted G94.3 * Encefalopati ved sykdommer klassifisert annet sted G94.8 * Andre spesifiserte hjernelidelser ved sykdommer klassifisert annet sted G95 Andre ryggmargssykdommer
Ekskl: myelitt (G04.-)
G95.0 Syringomyeli og syringobulbi G95.1 Vaskulære myelopatier Akutt infarkt i ryggmarg (embolisk/ikke-embolisk) Hematomyeli Ikke-pyogen intraspinal flebitt og tromboflebitt Ryggmargsødem Spinalis anterior-syndrom Subakutt nekrotisk myelopati Blødning eller hematom intraspinalt:
 • intramedullært
 • subaraknoidalt
 • subduralt
 • epiduralt
Ekskl: intraspinal septisk flebitt og tromboflebitt (G08)
G95.2 Uspesifisert ryggmargskompresjon G95.8 Andre spesifiserte ryggmargssykdommer Detrusor-hyperrefleksi INA Myelopati:
 • legemiddelutløst
 • strålingsutløst
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.
Ekskl: nevrogen blære:
  • som skyldes cauda equina-syndrom (G83.4)
  • INA(N31.9)
nevromuskulær dysfunksjon av blære uten opplysning om ryggmargslesjon (N31.-)
G95.9 Uspesifisert ryggmargssykdom Myelopati INA
G96 Andre lidelser i sentralnervesystemet G96.0 Lekkasje av cerebrospinalvæske
Ekskl: etter spinalpunksjon (G97.0)
G96.1 Lidelser i hjernehinner, ikke klassifisert annet sted Meningeale adheranser (cerebrale/spinale) Tarlovs cyste G96.8 Andre spesifiserte lidelser i sentralnervesystemet G96.9 Uspesifisert lidelse i sentralnervesystemet
G97 Lidelser i nervesystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted G97.0 Lekkasje av cerebrospinalvæske etter spinalpunksjon G97.1 Andre reaksjoner på spinal- og lumbalpunksjon G97.2 Intrakraniell hypotensjon etter ventrikkelshunting G97.8 Andre spesifiserte lidelser i nervesystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted G97.9 Uspesifisert lidelse i nervesystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer G98 Andre lidelser i nervesystemet, ikke klassifisert annet sted Charcots ledd† (M14.6*) Lidelse i nervesystemet INA G99 * Andre lidelser i nervesystemet ved sykdommer klassifisert annet sted G99.0 * Autonom nevropati ved endokrine og metabolske sykdommer Amyloid autonom nevropati (E85.-†) Diabetisk autonom nevropati (E10-E14† med felles fjerdetegn .4) G99.1 * Andre lidelser i det autonome nervesystemet ved andre sykdommer klassifisert annet sted G99.2 * Myelopati ved sykdommer klassifisert annet sted Syndromer som skyldes kompresjon av arteria spinalis anterior og arteria vertebralis(M47.0†) Myelopati ved:
 • lidelser i mellomvirvelskive (M50.0†, M51.0†)
 • neoplastisk sykdom (C00-D48†)
 • spondylose (M47.-†)
G99.8 * Andre spesifiserte lidelser i nervesystemet ved sykdommer klassifisert annet sted Uremisk paralyse (N18.5†)